Beleid

Home / ANBI / Beleid

Stichting Seguro

Stichting Seguro:

Opvang van psychisch en/of lichamelijk kwetsbare ongedocumenteerden

 

Missie

Seguro komt op voor kwetsbare mensen zonder verblijfsstatus, door hen veiligheid te bieden, begeleiding, rust en ruimte voor herstel, zodat zij de kracht kunnen hervinden om een menswaardig bestaan op te bouwen.

 

Werkwijze

Seguro is een stichting die zich inzet voor kansarme ongedocumenteerden in Utrecht met aanmerkelijke psychische en of fysieke problemen. Om te kunnen herstellen biedt Seguro deze mensen tijdelijk een veilige leefomgeving aan en werkt samen met deze mensen aan de terugkeer in de samenleving, hetzij in

Nederland dan wel elders. Dit gebeurt onder andere door het inzetten van juridische ondersteuning en persoonlijke (stimulerings-)programma’s. Hierbij is er veelal sprake van meerjarige trajecten. Seguro doet haar werk in nauwe afstemming en samenwerking met de gemeente en andere organisaties die in dit veld werkzaam zijn. Seguro volgt de ontwikkelingen inzake deze kansarme ongedocumenteerden en brengt waar nodig items op zorgvuldige wijze onder de publieke en politieke aandacht.

 

Doelgroep:

Kwetsbare dakloze ongedocumenteerden; mannen, vrouwen en kinderen zonder geldig verblijfsrecht in Nederland. Juridisch perspectief is geen criterium voor instroom, wel de bereidheid tot meewerken en stappen zetten richting een eigen toekomst. Onze bewoners hebben een lichamelijk en/of psychische kwetsbaarheid, vaak gerelateerd aan een traumatische vluchtgeschiedenis en een nu onzeker en pittig bestaan.

 

Doelstelling:

Het tijdelijk opvangen en begeleiden van de doelgroep is gericht op het vinden van nieuw toekomstperspectief. Seguro wil de betrokkene een juridisch en sociaal maatschappelijk betere uitgangspositie geven voor een zelfstandig leven na Seguro. Dat doet Seguro vanuit de overtuiging dat rust en herstel noodzakelijk is om te beseffen dat zelfs in deze situatie keuzes gemaakt kunnen worden met betrekking tot de toekomst.

 

Begeleidingsinsteek:

Het sterk zijn in eigen kracht, de bewoners zicht geven op hun eigen kracht, keuzes en moed in dit leven. De betrokkene blijft zelf verantwoordelijk voor zijn/haar leven en mag niet afhankelijk worden van onze steun.

 

In de stad Utrecht zijn wij niet de enige organisatie die betrokken is bij de opvang van mannen, vrouwen en kinderen zonder geldig verblijfsrecht in Nederland (ongedocumenteerden). Wel zijn wij de enige waar de kwetsbaarheid en de bereidheid tot meewerken aan begeleiding leidend zijn, en niet het juridische perspectief. Op regelmatige basis vindt stedelijk overleg en afstemming plaats met de andere organisaties, zodat de doelgroep goed in beeld blijft en wij aanvullend op elkaar kunnen werken.

 

Achtergrond:

Onze stichting biedt al ruim tien jaar opvang, activering en sociaal/juridische begeleiding aan ongedocumenteerden in Utrecht. Op initiatief van STIL startte in 2005 Fanga Musow; het opvanghuis voor 5 vrouwen en hun kinderen. Eind 2012 volgde een uitbreiding met 12 plekken voor ongedocumenteerde mannen. Deze uitbreiding vond plaats doordat de gemeente Utrecht constateerde dat er veel ongedocumenteerden met grote psychische en lichamelijke problemen langdurig in Utrecht op straat leefden. De kwetsbaarheid werd versterkt doordat het juridisch perspectief voor hen beperkt was. Om deze uitbreiding in opvang te realiseren is Fanga Musow onderdeel geworden van de nieuwe Stichting Seguro.

Ontstaansgeschiedenis
Op 30 maart 2012 is Stichting Seguro opgericht bij de notaris. Stichting Seguro zet zich in voor kwetsbare ongedocumenteerde migranten. Juridisch perspectief is geen instroomcriterium.

Zoals in de inleiding beschreven is Stichting Seguro ontstaan vanuit een politieke pilot, als uitbreiding van het Fanga Musow. De gemeente Utrecht zag de noodzaak om juist deze kwetsbare groep op te vangen, aangezien de bestaande daklozen voorzieningen hierin niet toereikend waren.  Drie extra opvanghuizen zijn opgezet, waar op dit moment enkel mannen wonen. Stichting Seguro is een non-profitorganisatie. Dat wil zeggen dat zij niet het vooropgezette doel hebben om winst te maken.

Fanga Musow richt zich op vrouwen en heeft een opvanghuis voor ongedocumenteerde vrouwen en kinderen. Dit was eerst onderdeel van STIL, dat is een solidariteitsorganisatie voor vluchtelingen en migranten zonder verblijfsvergunning.

De formele doelstelling
Zoals hierboven beschreven, biedt Stichting Seguro tijdelijke opvang aan migranten zonder verblijfsvergunning. Het doel van de opvang is om de betrokkenen een betere uitgangspositie te geven voor een zelfstandig leven na de verblijfsperiode.

Dit doel wordt bereikt door:

  1. Oriëntatie op de mogelijkheden voor zelfstandig overleven in de toekomst, met name wat betreft rechtspositie in Nederland, mogelijkheden voor terugkeer en de overlevingsmogelijkheden in de illegaliteit.
  2. Oriëntatie op de voorwaarden die noodzakelijk zijn om dit toekomstperspectief te realiseren en toerusting hiervoor te geven gedurende de verblijfsperiode in de opvang.
  3. Een activeringsprogramma waar de betrokkenen elke week weer nieuwe dingen aanpakken waardoor hun zelfvertrouwen en zelfrespect toenemen zodat ze gesterkt en zelfstandig verder kunnen.

Methodisch werken

Onder begeleiding van de mentor wordt er gewerkt aan het toekomstperspectief, zijn/haar kracht en de zelfredzaamheid van iedere bewoner. Na een de kennismakingsgesprek wordt besloten of iemand bij  Stichting Seguro komt, er vindt dan eerst een intake plaats. waarin wordt gekeken op welk gebied de persoon begeleiding nodig heeft. Er wordt samen met de bewoner een begeleidingsplan geschreven. Zij krijgen allen zorgvuldige juridische begeleiding, activeringsaanbod en medische hulp. Er wordt gewerkt vanuit de eigen kracht van de bewoners.

De methodiek die Stichting Seguro hanteert is gebaseerd op de methodiek Krachtwerk / Herstelwerk.

Binnen Fanga Musow is een apart project opgezet rond de kinderen; te weten Kind in Beeld. In mei 2014 is een orthopedagoog aangetrokken om het kindbeleid inhoudelijk te verdiepen. In het beleid wordt gebruik gemaakt van elementen en tools uit de methodiek Veerkracht.

 

Monitoring:

Elke drie maanden wordt in het bestuur een overzicht gegeven van de situatie per bewoner, de voortgang, begeleidingsdoelen, actualiteit van de (blijvende) hulpvraag en naar welk perspectief toegewerkt wordt.

Elk half jaar wordt per bewoner een evaluatie gesprek gevoerd, waarbij de aangescherpte begeleidingsdoelen en het vervolgtraject worden vastgesteld.